Szubińska 23 | torun.direct - Centrum Wsparcia Biznesu

Szubińska 23

  • powierzchnia: 0.3267 ha
  • obręb 77, nr działki 21/2
  • liczba działek: 1
  • własność Gminy Miasta Toruń
  • lewobrzeżna część Torunia
  • przeznaczenie podstawowe: usługi
  • przeznaczenie dopuszczalne: funkcja mieszkaniowa integralnie związana z prowadzoną działalnością gospodarczą, obiekty małej architektury, urządzenia infrastruktury technicznej
  • obszar oznaczony symbolem 57.20-U1 (Uchwała RMT nr 450/12 z dnia 13.12.2012 r.)