Konkurs dla NGO

NGO

Do 29 marca trwa nabór wniosków na otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań gminy w roku 2019 w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej poprzez:

EDUKACJĘ LIDERÓW ORGANIZACJI

POZARZĄDOWYCH I GRUP NIEFORMALNYCH

 

Na realizację zadania w roku 2019 przeznacza się łączną kwotę w wysokości 35.000,00 zł brutto.

Warunkiem przystąpienia do konkursów jest przygotowanie i złożenie oferty  na realizację zadania elektronicznie za pomocą GENERATORA OFERT witkac.pl dostępnego na stronie https://witkac.pl oraz złożenie w wersji papierowej stanowiącej wydruk z GENERATORA OFERT witkac.pl zawierający zgodną sumę kontrolną. 

Oferty w wersji papierowej stanowiącej wydruk z GENERATORA OFERT witkac.pl należy składać osobiście lub drogą pocztową w CENTRUM WSPARCIA BIZNESU W TORUNIU, ul. Marii Konopnickiej 13, 87-100 Toruń, w zamkniętych, opieczętowanych kopertach opatrzonych napisem „Konkurs” oraz nazwą zadania.  Wybór ofert zostanie dokonany w ciągu 45 dni od upływu terminu na składanie ofert.

Szczegóły:   http://orbitorun.pl/konkursyngo.html